Mac Killroy`s Uma Thurmann

                                    Jugendchampion KfT

                                   Jugendchampion VDH

                                 Deutscher Champion KfT

                                Deutscher Champion VDH

 

                                Mac Killroy`s Winona Ryder

 

 

 

 

                                                

 

 

                     

                        Mac Killroy`s Xtrem Special Edition

                               Jugendchampion VDH

                              Jugendchampion KfT

                           Deutscher Champion KfT

 

 

             

 

 

                           

 

 

                            

 

    

                                                                     

                                                          

                                Mac Killroy`s Queen Of The Hearts   (Harriet)              

                                                   Jugendchampion KfT und VDH

                           Deutscher Champion KfT und VDH

                                    Veteranenchampion KfT